Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych „Kasztanowa”

ul. Kasztanowa 45
64-707 Gębice

Data utworzenia: 30 czerwca 2016 r.
Data wpisu do KRS: 5 sierpnia 2016 r.

Numer KRS: 0000631051

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
198951 0009 0000 2701 2000 0010

Cele statutowe:

 1. Świadczenie różnorodnych form samopomocy dla osób niepełnosprawnych i chorych m.in. osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie i przewlekle, ich rodzin i opiekunów.
 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym w przezwyciężaniu barier psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, architektonicznych oraz prawnych.
 3. Wspieranie finansowe, szkoleniowe i techniczne domów pomocy społecznej.
 4. Współdziałanie w prowadzeniu domów pomocy społecznej.
 5. Prowadzenie domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 6. Promocja i ochrona zdrowia psychicznego.
 7. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjno-sportowej i szkoleniowej.
 8. Profilaktyka uzależnień.
 9. Popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej w sprawach dotyczących problematyki różnych rodzajów niepełnosprawności, chorób psychicznych i przewlekłych.
 10. Podejmowanie działań doskonalących osoby zajmujące się ludźmi niepełnosprawnymi  zwłaszcza intelektualnie, chorymi, w tym psychicznie i przewlekle.
 11. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

Dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych „Kasztanowa” skierowana jest głównie na wsparcie działalności Domu Pomocy Społecznej w Gębicach oraz jego mieszkańców.

Informujemy, że nasze stowarzyszenie „Kasztanowa” uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP),

w związku z czym jest uprawnione do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1,5 % podatku wystarczy podać numer KRS  0000631051.