RODO

Klauzula infomracyjna

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społeczne w Gębicach.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@norsystem.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
  4. Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy prawa.