Ogłoszenia

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Gębicach za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym (tel. (67) 255 14 24, wew. 36).


KLAUZULA   INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy

Społecznej w Gębicach.

2.   Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej

w Gębicach pełni Norbert Rataj, z którym można się kontaktować

pod adresem e-mail: iod@norsystem.pl.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych

zadań Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

4.   Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych

miejscach do tego przeznaczonych na terenie Domu Pomocy Społecznej

w Gębicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Domu

Pomocy Społecznej w Gębicach.

5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy

ustawowy obowiązek przekazywania danych.

6.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu

w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, a następnie archiwizowane

przez okres wymagany przepisami prawa.

7.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.   Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy prawa.

Magdalena Modrak – Czerniewska

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach